betrayal meaning in tamil

betrayal meaning in tamil

betrayal meaning in tamil

விலகல் என்பது யாராவது ஒருவரின் நம்பிக்கை அல்லது நம்பக்கூடிய செயல்களை மீறுகிறது. இது ஒரு வாக்கியத்தில், ஒரு நோக்கில், ஒரு கட்டளையில் அல்லது ஒரு உறுதிப்படுத்தலில் பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டளைகளை மீறியதாகிவிடுகிறது. இது ஒரு உறுதிப்படுத்தலில் பதிலளிக்க வேண்டிய ஒரு செயல்களை மீறலாம் அல்லது ஒரு உறுதிப்படுத்தலில் அல்லது ஒரு சம்பந்தம் மீறும் செயல்களை செய்தல் ஆகியவற்றையும் குறித்தும் பொருத்தமாக உள்ளது. இது உறுதிப்படுத்தலில் பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டளைகளை மீறியதாகிவிடுகிறது. விலகல் வெறுப்பு செயல்பாடுகளில் நடக்கலாம், உறுதிப்படுத்தலில் அல்லது சம்பந்தம் மீறும் செயல்களில் நடக்கலாம்.